La Saldigna chjama la Saldigna

La chjamata di li cioani a la Saldigna chi vo’ cambià

In Sardegna vivono e si incontrano cinque lingue del luogo, che marcano il nostro essere e la nostra visione del mondo. Vogliamo poterle vivere in ogni momento della nostra esistenza, per essere più felici e aperti. Il nostro impegno sarà continuo, abbiamo bisogno di aiuto e comprensione.

Palchì ti chjiamemu

Semu saldi com’e te: semu trabaddhadori, masci, femini, trabaddhemu in propriu o semu dipindenti, cà in cilca di trabaddhu e cà studiendi.

Semu cioani suttu a li 40 anni, fendi una ’ita senza siguresi e no ci sintimu rapprisintati da li gruppi pulittichi chi da troppu tempu so guvilnendi l’ìsula nòstra. Una classi pulittica lu più di li ’olti bramosa e intirissata solu a li dinà, e piena di jenti chi no pensa alli necessitai di li passoni, chi no è bona a dialogà né ad arrià a tutti noi, chi sacrifichigghja li bèni di la Saldigna a l’intaressi di jenti angena. Una classi pulittica indiffarenti e calche volta malfaccenti, chi no piddha mai in cunsiderazioni l’intaressi di la jenti di la tarra nostra: passoni chi trabaddhani pa’ fa l’intaressi di multinazionali, d’aziendi manni di cani magnadori, massoni e cumpagnia cantante, chi dizzidini li solti di la Saldigna senza chi nisciunu l’agghja mai vuttati. 

La Saldigna chi ci so lachendi è a pezzi, li saldi si ni so andendi, la situazioni è sempri più difficcili e li tarri so’ sempri più diselti. E noi semu cundannati a un prisenti e a un dumani di trabaddhu inceltu, di sfruttamentu, di disoccupazioni, di difficultai a fa’ paltì un’imprésa, a campà, a pacà bulletti cari, suppultendi lu bistrasciu di l’ambienti, silvizi chi no funzionani, e quindi ublicati a paltì pa’ cilcà trabaddhu fora.  

Però, ancora si li cosi so cussì, anzi, propriu palchì li cosi so cussì, ci impignemu dugna dì cun passioni e cu l’ambiu chi emu imparatu, a campà cun dignitai e a middhurà la Saldigna. Palchì, a diffarenzia di cà cumanda, noi riscimu a vidè li so’ pussibilitai manni. 

In mezu a noi, v’è ca’ studiigghja seriamenti, cà trabaddha cun passioni e ca s’inventa un trabaddhu nou. V’è cal’entra in comune, cà entra ill’associazioni, siani culturali che di volontari, e v’è puru cal’à organizzatu l’azioni e li prutesti pa’ l’assistenzia sanitaria, li prutesti pa’ lu presgju ghjustu di lu latti, pa’ la difésa di li posti di trabaddhu e li diritti di li trabaddhadori, chissi pa’ li taddhi a li silvizi pubblichi, pa’ l’accessu di tutti a li scoli e a l’universitai, e ca’ cumbatti pa’ lu chi è ghjustu e nicissariu dugna dì.

 

Sei cun noi?

 

Tandu sarai d’accoldu chi chistu impegnu no po’ più bastà. 

No basta più, siddhu chi vulemu filmà la ruìna economica, sociali, di l’ambienti in Saldigna, e si no vulemu più lacà la nostra tarra pa’ cilcà trabaddhu fora. 

No basta più, palchì bisogna chi la Saldigna diventia un isula pièna di lochi undi campà cun dignitai, siani citai manni o paesi minureddhi. 

No basta più, si vulemu una Saldigna chi agghja fiducia illi cioani e illa so’ istruzioni, in un modellu nou di sviluppu chi sia ghjustu, chi tenghja in considerazioni l’ambienti e la societai, chi produchia ricchesa pa’ cà in chista tarra ci campa.  Vulemu valorizzà tutti li faiddhati, la storia e la so’ impultanzia pulittica e economica in tutta l’Europa e lu Mediterraneu. 

No basta più, si vulemu una Saldigna attiva, democratica, chi dizzìdia in manéra lìbara e chi réschia a agattà pussibbilitai pal tutti.

Pa’ riscì a fa’ tuttu chistu, emu di fa propriu chistu chi cà cumanda da troppu tempu no vo’ chi focciami: sta insembi, punendici d’accoldu, liendici tra di noi, pa’ crià un muimentu mannu di cambiamentu illa pulittica e illa cultura, pinsendi a l’elezioni regionali e comunali chi fra pocu aremu d’affruntà. 

Chistu muimentu, vulutu da cà teni in pedi chista tarra, de’ turrà a appruppriassi di la pussibbilitai di dizzidì di la tarra stessa. 

Pa’ tutti chisti rasgioni ti chjamemu a incuntracci pa dicci com’è la Saldigna chi voi tu. Noi pudemu filmà la ruìna di la Saldigna, trabaddhendi insembi, e cambiendi pa’ lu bè nostru e pal chissi chi ci sarani dapoi di noi. 
La Saldigna chi ci so’ lachendi

Pal contu di li governi italiani, pa’ troppu tempu, aemmu autu solu caravuddhuli. Femu l’esempiu di li stradi, di li mezi di traspoltu e di li silvizi. Candu inveci si ni so’ interessati, erani tutti prugghjetti di trabaddhu chi però avvilinaani l’ambienti e ani arruinatu li lochi: ogghj ni semu ancora videndi l’effetti.

No è chi cu lu puteri regionali siami andati meddhu: lu palazzu di la Regione, è occupatu da troppu tempu da passoni bramosi, chi so intirissati solu a allisgjassi li so’ prutetti, senza alti pinsamenti. A palti calche momentu bonu, sia chistu che li governi chi vi so’ stati, unu dapoi di l’altu, ani presu solu dizzisioni sbagliati, chi no so silvuti a nuddha o chi no ani rappresentatu l’intaressi di la jenti.

Ani fattu, inveci, l’intaressi di li gruppi di passoni putenti chi dizzidini li solti di la Saldigna senza chi nisciunu l’agghja mai vuttati. Si sapia ghja: siddhu chi si cultiva una classi “dirigenti” senza ambiu di nisciun tipu e chi pruponi sempri li stessi idei stantii, no faci altu chi fa furrià indaretu l’Isula inveci di falla criscì socialmenti e economicamenti.

Ghjustu pa’ chjarì: vi so umbè di passoni valurosi chi si impegnani ogghj illa politica, ma suttu suttu, cà piddha li dizzisioni impultanti so sempri li stessi passoni.

Dugna ’olta chi vi so’ l’elezioni, come chiss’ultimi, vidimu tutti li ghjochi di puderi e l’imbolichi, e tutti li parauli dati, di fa’ cosi pa’ lu sviluppu di la nostra Isula, venini sempri a mancà. E cussì, la nostra amata Saldigna pari esse cundannata a un prisenti e a un dumani di trabaddhu inceltu, di sfruttamentu, di disoccupazioni, di poaltai, di trabaddhi in nieddhu, e umbè di ’olti,  semu ublicati a andaccinni. Cundannata a aè un’economia dipindenti, pocu dinamica e produttiva, signata da la mancanzia di infrastrutturi, e di investimenti pa’ lu progressu, sia illi mezi che illi risultati, palchì cussì continua a aè modi produttivi insufficienti e incompletti in umbè di campi. 
La Saldigna chi vulemu

 

No è più lu momentu di laca’ fa a cal’à riducitu in chista situazioni la tarra nostra. Pal chistu, volariami immagghjnà insembi a te e a tutti chissi chi si la piddhani a còri, la Saldigna chi vulemu costruì da chici a deci anni. Ti semu prupunendi solu ’alòri, e ti chjamemu a piddha’ la paraula e a di’ la toia pa’ fatti intindè insembi a noi.

Volariami una Saldigna  capaci di cumbattì li diffarenzi sociali, criendi un modellu nou, più ghjustu, più sustinìbbili, chi paltia finalmenti da li nostri specialitai culturali e pruduttivi, chi so’ tutti canti di turrà ad invintà o alumancu di middhurà, pa’ arrià a  una economia robusta, diffarinziata e dinamica, chi possia cumpitì in tuttu lu mundu, grazi alla calitai di lu chi producimu e di li silvizi, grazi a l’azioni cunciltati di tutti l’attori, a l’ investimenti “tecnologici e digitali”, a lu benessere economicu, a la fulmazioni di li trabaddhadori e a li silvizi  “ecologici” e sustinibbili e chi ani puru effetti sociali.

Volariami una Saldigna chi investia illa cunniscènzia, illu dirittu di tutti di studià e di aè accessu a la cultura pa’ tutta la ’ita, in manera chi lu nummaru di li diplomati e di li laureati aumentia abbeddhu, pa’ aumintà cussì li cunuscenzi e lu sapè fà nicissari pa’ rinnuà lu mundu di lu trabaddhu, pa’ costruì una ’era democrazia e fa criscì l’abbundanzia pal tutti. 

Volariami una Saldigna undi esse femini no sia uno svantagghju illu trabaddhu e illa ’ita di dugna dì, cambiendi la manera di trabaddhà e dendi silvizi a li famigli pa’ li steddhi, pa’ la cura di l’anziani e di li passoni cun disabbilitai; abbrendi lochi chi prèstani silvizi “socio-sanitari” illu territoriu, “consultori” e “centri antiviolenza” spalti in dugna locu, un’educazioni alla sessualitai e all’affettivitai illi scoli pal taddhà da fundu la “violenza di genere e l’omolesbotransfobica”.

Volariami una Saldigna “plurilingue”, cun passoni chi faeddhiani orgogliosamenti la so’ linga in dugna campu di la ’ita pubblica e chi cunnoschiani la sò storia di populu, senza sintissi l’ultimi, senza sintissi sminticati, candu inveci si dèni sintì partecipi di la storia “europea e mediterranea”.

Volariami una Saldigna com’e un insembi di lochi undi si campia cun dignitai  grazi a trabaddhi di calitai, la garanzia di li silvizi e di li diritti sociali e civili, da li citai manni a li paesi più minureddhi. Palchì no vi siani più zoni di tipu “A, B e Z”.  

Volariami una Saldigna chi trattia a lu centu pal centu energii chi si poni rinnuà e chi possiani rindicci indipindenti in chistu campu, senza esse a lu silviziu di li multinazionali di lu ’entu e di lu soli, ma di li comunitai e di l’impresi di l’isula.

Volariami una Saldigna chi si dia contu lu territoriu e chi torria a trabaddhà li campagni in manera di fà fronti a tutti li bisogni, da lu cumenciu a la fini (la cura di la tarra, di li pianti, la ’endita di lu chi si produci); chi prippària l’impresi contadini punendili a disposizioni scoli speciali e noi, in manéra chi li cioani sighiani li ’ecchj pa’ fa’ battì più folti li cori di li nostri campagni. 

Volariami una Saldigna chi pilmittia di da’ risposti a li necessitai nòi di cà vi campa, cu “infrastrutturi” noi e una amministrazioni pubblica onesta e chi sappia fa lu so’ trabaddhu, chi appogghja veramenti lu processu di modernizzazioni economica, sociali e culturali.

Volariami una Saldigna libbara da l’abitudini, vecchja e noa, di lacà dizzidì da l’altu; chi avanzia a passi manni incontru a lu propriu dirittu di dizzidì la so pulittica, in mezu a l’alti nazioni di l’Europa e di lu Mediterraneo, e chi, cuminciendi da abà, applichigghja finz’a fundu li pussibilitai dati da lu fattu d’esse una Regioni Autonoma, pa’ fa’ valè cun folza li propri intaressi illi cunfronti di lu Statu, e pa’ puni a lu ghjustu livellu Regioni, Provinci e Comuni. Chi tipu di muimentu ’ulemu?

 

  1. Abbaltu, pa’ tutti e di tutti: chi reschia a crià un’intesa cun tutti, pa’ scambiassi dugnunu lu chi sa e lu chi sa fa, in modu chi tutti agghjini fiducia illu trabaddhu chi aremu a fa insembi. In una societai undi lu tempu libbaru è sempri di mancu, vulemu fa’ cumprindì cantu sia beddhu e impultanti esse palticipi di la politica. 

 

  1. Paltizipatu, attivu e chi selvia pa’ la crescita di dugnunu: un ambienti civicu, in presenza o  “online”, undi pudè discutì, dizzidì, punì a confrontu idèi diversi, prupposti di attivitai comuni chi ci pilmettiani di aè un mumentu di crescita insembi, dendi boci puru a ca, pa’ muttii diversi, s’incontra fora da la Saldigna, ma chi volaria da’ un contributu soiu pa’ middhura lu destinu politicu di la nostra Isula.  
  2. Chi reschia a punì insembi un nummaru mannu di passoni, chi arreia in dugna citai e in dugna paesi: chi rispondia a li necessitai ’eri di li territori, in modu chi tutti si sentiani protagonisti, cu l’agghjutu di organizzadori di comunitai chi possiani attivà una cuscenzia e una “cooperazioni” pa’ la crescita di lu propriu territoriu, pa’ la rinascita sociali, produttiva e culturali.

 

  1. A lu silviziu di l’Isula chi ghjà s’è muendi illu ghjustu caminu , chi offria  strumenti, silvizi e  fulmazioni pa’ prummuì rappolti nòi fra li professionisti , prugghjetti di mutuo-soccorso contru a la poaltai, vecchja e nòa, fendi trabaddhà insembi impresi sani e cun idei noi,  pa’ middhurà e crià occasioni noi pa’ lu chi producini e  li silvizi; chi offria la pussibilitai a ca è fora e a cal’è indrentu a la Saldigna di pudessi cunfruntà innant’a l’ esperienzi di governi diversi in ghjiru pa’ lu mundu.  
Da undi ’inimu

 

Vulemu fa’ fiurì una stasgioni di prugghjetti di cambiamentu e di impegnu civicu pa’ bucacci lu timori e la cunvinzioni di no’ pudè fa nuddha.  No vulemu solu dì d’aevvi pruatu, ma di cunvincì li passoni chi campani in Saldigna a sciuarà di fa’ insembi a noi lu stessu caminu.

V’è cà, timurosu  di chista proposta nòa, proarà a affibbiàcci timbri ’ecchj solu pa’ scarintacci,  ma no vi resciarani, palchì, a diffarenzia di li  responsabili di la ruina economica e sociali di la Saldigna, intirissati e chi da sempri no ani fattu altu che avvilinà la tarra e sfruttà li passoni, noi no aèmu intaressi di figghjulà, o pusizioni di rendita di mantinè.

Ci sintimu fiddholi di la jenti chi ha realmenti mantesu sana l’isula tuttu chistu tempu: semu fiddholi di l’operositai e di l’afficcu contadinu, di lu sacrificiu di generazioni di pastori, minadori e operai, di la maistria di li nostri altigiani, di la biddhesa chi nasci da li mani di Costantino Nivola e di Maria Lai, di la scummissa di imprendidori, par esempiu  di Francesca Sanna Sulis e di Amsicora Capra, da l’animu chi resisti all’ingiustizia di Paskedda Zau, di l’educazioni sentimentali di Peppinu Mereu, Montanaru e Sergio Atzeni, da li studi chi ci agghjutani a libaracci e a cunniscicci finz’in fundu di Michelangelo Pira o Nereide Rudas, da lu disiciu di libaltai e di ghjustizia pa’ la tarra nostra di Eleonora D’Arborea e Gio. Maria Angioy, da la ‘ulintai e da l’intelligenza di l’esempiu di Antonio Gramsci.

Nòi semu nói, ma semu chissi di sèmpri. Appaltinimu alla storia di un populu pienu di estru, riccu di ‘alori manni e ricchesi, da sempri in cilca di dignitai. Cu’ occhj nói, e cu li strumenti adatti, vulemu fa’ chistu caminu, abbrendi passagghj nói chi poltiani ad una Democrazia Salda pratticata da ca vi pòni lu córi.  Una presa di paraula da palti di tutti e piena d’ambizioni, putenti e piena d’almunia, com’e lu cantu a tenore o a tasgia più beddhu, chissu chi ancora à d’esse immagghjinatu.
Cosa ‘ulemu fa’ la dì sei di Sant’Andria

Cosa? Pa’ una dì di discussioni tutti imsembi e in gruppi pa’ pruppunì idei e azioni (ca no po’ esse presenti, si po’ collegà online).

Cun cali? Cun cassisia voddhia trasmittì ambiu, cunuscenzia, esperienzi chi sèlviani a crià un’alternativa pulittica a lu statu attuali di li cosi. 

Comu? Ci pusemu insembi e trabaddhemu divisi in gruppi, discutendi in manera democratica e piddhendi decisioni innantu a l’algulementi chi lu muimentu arà di pultà addananzi e a comu li ’o pultà. Chistu l’emu dapoi di turrà a fa’ in tutti li zoni di la Saldigna, palchì a la fini di l’annu emu di crià un programma di azioni e di pruposti pa’ cambià l’isula e pa’ middhurà la nostra ’ita.