Sardhigna ciamma Sardhigna

La ciamadda di li giobani a la Sardhigna chi vò ciambà

In Sardegna vivono e si incontrano cinque lingue del luogo, che marcano il nostro essere e la nostra visione del mondo. Vogliamo poterle vivere in ogni momento della nostra esistenza, per essere più felici e aperti. Il nostro impegno sarà continuo, abbiamo bisogno di aiuto e comprensione.

Acchì ti ciamemmu

Semmu sardhi e sardhe cumente te:  trabagliadori autonomi o dipandenti, in zercha d’occupazioni, isthudenti.

Semmu giobani sottu a li 40 anni, abemmu viddi precari e no zi intindimmu rappresentaddi da li trumi puritigghi da un be’ di tempu a lu guveinu di la nosthra isura. Una crassi puritigga un be’ di volthi crienterari e piena di arrivisthi, chi dimintiggheggiani esigenzi e bisogni di li passoni, chi azzera rasgiunamenti e parthizipazioni, chi sacrificheggiani a intaressi luntani li risossi di la Sardhigna. Una crassi puritigga currotta da intaressi opposthi a chissi di la parthi manna di li passoni chi isthazzini i la nosthra terra, ossia chissi di multhinaziunari, aziendi manni predatori, fundazioni privaddi e massoneria chi dizidini li sorthi di la Sardhigna senza mai assé isthaddi eretti da nisciunu. 

La Sardhigna chi ereditemmu da eddi è a pezzi, sempri più ipupuradda e depressa. Una terra chi pari assè cundannadda a un prisenti e a un futuru di trabagliu precariu e ifruttaddu, disoccupazioni, difficulthai a fa impresa bona, pobarthai, presgi althi pa l’energia, inquinamentu, sivizzi inefficienti e tandu, un be’ di volthi, emigrazioni fuizzadda. 

Tandu zi impignemmu tutti li dì, cun passioni e cumpetenzi, pa vibì cun digniddai e fa di la nosthra isura un loggu più beddu. Acchì, inveci di fa cumenti ca zi guibinneggia, ridiscimmu a vidè tuttu lu valori soiu.

V’è chi tra noi impigneggia guasi tutta la fozza a isthudià, a trabaglià cun passioni o invintà trabagli nobi. V’è ca s’impigneggia i l’amministhrazioni lucari, i l’assuziazioni, i lu mondu di la culthura e di lu volontariaddu. V’è ca inveci ha animaddu e anima li comitaddi pa la difesa di la saniddai, li cuntierri pa un presgiu di lu latti più giusthu, pa la difesa di li logghi di trabagliu e li diritti, li prutesthi pa li tagli di li sivvizzi, li cuntierri pa l’ischori e unibessiddai azzissibbiri e un be’ d’althri cuntierri giusthi e nezessari chi pienani li cronagghi di li quotidiani nosthri. 

Sei cun noi?

Tandu sarai d’accordhu i lu fattu chi chistu impegnu no po’ basthà più. 

No bastha più si vurimmu fimmà lu cullassu di la terra nosthra i lu pianu economiggu, suziari, ambientari e demografiggu. 

No bastha più acchì la Sardhigna sia a la fini un mosaiggu di logghi indì si possa vibì cun digniddai, da li ziddai a lu più minori di li paesi. 

No bastha più si vurimmu opponì a lu cullassu una gidea di Sardhigna chi punta i li giobani e i l’isthruzioni d’eddi, in unu modellu nobu di iviluppu suziarmenti giusthu e susthinibiri chi fozzia dibintà riccu ca vibi pa chista terra, i la varorizzazioni di li so’ linghi e di la so’ isthoria, i lu prutagonismu puritiggu e economiggu i l’area euromediterranea. 

No bastha più si vurimmu una Sardhigna democratizzadda, autodeterminadda e generatiba di oppurthuniddai.

Pa prubà a falla abemmu di fa chissu chi ca zi guibinneggia da un be’ di tempu no vò a fa: punizzi impari, fendi reti, pa frabiggà un movimentu mannu di ciambamentu puritiggu e culthurari, chi abbaida più a dananzi di l’erezioni resgionari e amministhratibi. Un mubimentu animaddu da ca teni in pedi chista terra pa turrà ad abè la pussibiriddai di dezidì di li cosi soi

Pa chistu ti ciamemmu a un attoppu pa raccuntazzi la Sardhigna chi ti piazaristhia. Lu collassu no è inevitabiri e lu ciambamentu lu pudimmu frabiggà impari, pa lu be’ nosthru e pa tutti chissi chi abarani a isthà in Sardhigna i lu futuru.  

La Sardhigna chi ereditemmu

Da li gubeini itariani, pa decenni, abemmu auddu soru pogghi cosi, pa cantu riguardha li carreri, traiporthi, sivvizi e – candu vi so isthaddi – prugetti occupaziunari inquinanti o insusthinibiri chi cuntinueggiani a signà lu prisenti di l’isura nosthra. 

Da li parazzi di la Resgioni Sardhigna no z’è andadda megliu, acchì so occupaddi da un be’ di tempu da passoni arrivisthi e preputenti, soru pa tratta li crienteri d’eddi. Saivu calche isthasgioni bona, li gubeini chi so isthaddi in via Roma si so sempri contraddisthinti pa li isciubari invagliaddi, luntani da li intaressi di la genti. Intaressi di trumi di puderi chi dizidini di li sorthi di la Sardhigna senza mai assè isthaddi eretti da nisciunu. Una fini ischontadda, si si ereggi una crassi “dirigenti” un be’ incumpitenti e veccia i li gidei, primma che anagrafiggamenti, chi no fazzi althru chi arimentà la condizioni di sottuiviruppu di l’isura, inveci chi pissighì l’iviruppu soziari soiu. 

Chi sia ciaru: vi sò un muntoni di passoni di varori chi si impigneggiani in puritigga, ma a la fini ca piglia li dizisioni impurthanti è sempri la matessi genti

Dugna voltha chi vi sò l’erezioni, e puru abà, pudimmu vidè giogghi di potere e un be’ di prumessi di iviluppu pa la nosthra isura chi no venini mai mantinuddi.

Cussì, la nosthra amadda terra, pari assè cundannadda a un prisenti e a un futuru di trabagliu precariu e ifruttaddu, disoccupazioni, pubarthai, trabagliu nieddu, ipoporamentu e tandu emigrazioni. Cundannadda ad abè un’economia dipandenti, poggu dinamigga e produttiba, signadda da ivantaggi infrasthrutturari, mancaddi investhimenti in innovazioni di pruzessu e prodottu, un’isthruttura produttiba sottudimensionadda e frammentadda.

La Sardhigna chi vurarìami abè

No è più lu mamentu di dà a ca z’ha arriggaddu in chista situazioni. Pa chistu, zi piazaristhia immaginà impari a te e a tutti chissu chi vi l’hani a cori, ca Sardhigna frabiggà i lu futuru. Ti prupunimmu soru pogghi varori, indì si ponini aggiugnì li gidei toi, tandu ti ciamemmu a piglià paraura e a muvitti impari a noi

 • Vurarìami abè una Sardhigna cun la capaziddai di trabaglià pa li disuguaglianzi suziari pa definì un modellu nobu di iviruppu più giusthu e susthenibiri, chi pigli in cunsiderazioni li realthai produttibi e culthurali da innubà, pa frabiggà un’economia giustha, dinamigga, chi sia bona pa cuntierrà i lu mondu cun la cariddai di li prudotti e di li sivvizi, a la cooperazioni di li passoni, a l‘ investhimenti in innubazioni tecnorogigga e digitari, a lu benessere economiggu e a la fuimazioni di li trabagliadori, a li produzioni e a li sivvizi susthinibiri. 
 • Vurarìami abè una Sardhigna chi pigli in cunsiderazioni lu sabè, lu dirittu a isthudià e a l’azzessu a la culthura sempri, pa aumentà l’innummaru di li dipromaddi e laureaddi, aumintendi li cunuscenzi e cumpetenzi dizisibi pa rinnubà lu mondu di lu trabagliu, pa frabiggà una democrazia compiudda e accriscì lu benessere suziari. 
 • Vurarìami abè una Sardhigna indì assè femmini no sia un’ivantaggiu i lu trabagliu e i la quotidianiddai, cun purutigghi innantu a lu trabagliu innovatibi, sivvizi nobi pa l’infanzia, a la cura di l’anziani e di li passoni cun disabiriddai, sivvizi soziu-sanitari territoriari, cunsulthori e zentri antiviorenza diffusi, un’educazioni a la sessuariddai e a l’affettividdai i l’ischori pa isthrazzanni a la radizi la viurenza di genere e omo-lesbo-transfobigga.
 • Vurarìami una Sardhigna prurilinghi, chi fabeddi cun orgogliu la linga soia in dugna loggu pubbriggu e chi cunnoscia l’isthoria di lu poburu soiu, pa finilla di videssi cumenti periferia, ma cumenti lu zentru e parthi di l’isthoria europea e mediterranea.
 • Vurarìami una Sardhigna cumenti un mosaiggu di logghi indì si possa vibì cun dugniddai, grazie a un’occupazioni di cariddai, la garanzia di sivvizi e di li diritti suziari e zibiri, da li ziddai a lu più minori di li paesi. Acchì no esisthiani più logghi di serie A, B e Z
 • Vurarìami una Sardhigna 100% rinnuvabiri ed energeticamenti indipindenti, no a lu sivviziu di multhinaziunari di lu ventu e di lu sori, ma di li comuniddai e di li impresi di l’isura. 
 • Vurarìami una Sardhigna chi si pigli cura di lu territoriu e chi torri a varorizzallu impari a l’agriculthura multhifunzionari e puritigghi pa a la sarradda di li firieri, a lu sosthegnu a la produzioni, a cossi fuimmatibi innuvatibi pa un ricambiu generaziunari chi fozzia zuccà lu cori di li nosthri campagni.
 • Vurarìami una Sardhigna chi dazzi modu di dà riposthi a li nezessiddai nobi di ca la vibi, cun infrasthrutturi nobi e una Pubbrigga Amministhrazioni funziunari e ciara chi teni attivamenti lu prozessu di modernizzazioni economigga e di raffozzamentu di lu tissuddu suziari e culthurari.  
 • Vurarìami una Sardhigna libbara da zentrarismi vecci e nobi, chi andia a dananzi lesthra in direzioni di la propria autodeterminazioni puritigga e isthituzionari soia i la zona euromediterranea e chi, finza da abà, ifrutti a lu massimu l’Autonomia soia pa fa varè l’intaressi soi dananzi a l’Isthaddu e pa riequiribrà li puderi a libellu resgiunari a favori di l’Enti Lucari.

Ca mubimentu vurarìami

 1. Aberthu, prurari e incrusibu: capazzi di frabiggà liadduri, diffundì cunniscenzia, inginarà fiduzzia i l’azioni culletiba. In d’una suzieddai indì lu tempu libbaru è sempri più poggu, vurimmu turrà la biddezia di la parthizipazioni puritigga a tutti. 
 1. Parthizipaddu, dinamiggu e custhruttibu: un ipaziu ziviggu, di passona e on line, indì arrasgiunà, dizidì, punì in cunnissioni gidei, pruposthi prugrammatigghi, fuimmatibi e di attibiddai, dendi bozi i lu matessi mamentu a tutti li chi isthazzini a fora di l’Isura ma chi voni cuntribuì a ciamballa.
 1. Chi trasgineggia, chi sia iparthu e prisenti i li ziddai e i li paesi: chi ripondia a li nezessiddai reari di li logghi, parthendi da lu protagunismu di ca zi vibi, cun l’aggiuddu di orghanizzadori di comuniddai chi attibiani pruzessi di cunsapeivurezia e operazioni pa l’iviruppu di lu loggu, la riginirazioni suziari, pruduttiba e culthurari.
 1. A lu sivizziu di l’Isura chi si mobi già i la giustha direzioni, chi dazzi isthrumenti, sivvizi e fuimmazioni pa la promozioni di attoppi nobi tra prufissionisthi, prugetti mutuaristhigghi contra a la migragna veccia e noba, cullaborazioni tra impresi sani chi abbaiddani a lu dumani, pa migliurà e frabiggà oppurthuniddai nobi pa li prudutti e sivvizi propri, mamenti undì si cumparthini sabienzia e cumpitenzia tra ca è i’ l’Isura e ca è a fora, la costhruzioni di mamenti di cunfrontu cun ipirienzi di gubennu innubatibi in giru pa tuttu lu mondu.

Da undì n’arribimmu 

Vurimmu aggiuddà a insannì un piriudu di prugrammi di ciambamentu e impegnu zivicu pa ischuzzuranni la rassegnazioni, la timòria e la chiscia. No vurimmu tisthimunià chi z’abemmu prubaddu, ma cunvinzì la parthi manna di ca zi vibi in chistha terra a isciubarà di camminà impari in chisthu camminu. 

V’è ca, assusthaddu da chistha prupostha innobadora, abarà a prubà a punizzi innantu etichetti vecci e antigghi pa osthacuralla. Ma no z’abarani a ridiscì, acchì dibessamenti da ca v’ha la cuipa di la caradda economigga e suziari di la Sardhigna, da sempri impignaddi a arribbassi lu loggu e a seivvì l’intaressi luntani chi isthoricamenti hani ifruttaddu passoni e riseivi, e inquinaddu e depredaddu più d’un loggu, noi no abemmu intaressi di difindì o pusizioni di rimunì.

Z’intindimmu figliori di la genti chi ha mantinuddu in pedi chisth’Isura: semmu la turradda a lu dumani di l’operosiddai e custhanzia zappadurina, di lu sacrifizziu di ginirazioni intrei di pasthori, minadori e operai, di l’esthru di li masthri nosthri, di la biddezia chi nasci da li mani di Custhantinu Nivola o di Maria Lai, di l’ischummissa imprindidoriari di Franzischa Sanna Sulis e Amsicora Capra, di lu caratteri risisthenti a l’ingiusthizia di Paskedda Zau, di l’educazioni sintimintari di Peppinu Mereu, Montanaru e Sergio Atzeni, di l’isthudiu chi libareggia e cumpuddeggia addrentu a l’identiddai nosthra di Mialinu Pira o Nereide Rudas, di l’aipirazioni a la libarthai e a la giustizia pa la terra nosthra di Lianora d’Arborea e Giuanni Maria Angioy, di l’intirigenzia, di la vuruntai e di l’esempiu di Antoni Gramsci.

Noi semmu passoni nobi, ma semmu chiddi di sempri. Semmu parthi di l’isthoria di un poburu inzignosu, riccu di virthui e riseivi manni, in camminu da sempri pa la digniddai soia. Cun ucciaddi nobi e istrumenti nobi, vurimmu sighillu, abrendi un periodu nobu pa la democrazia sardha animadda da ca vi teni avveru. Un apparaurassi in manera prurari e ambiziosa, chi cuncurdheggia e sia poderosu, cumenti lu più beddu cantu a tenore o a cuncordhu chi si possia ancora immaginà.

Cosa vurimmu fa lu 6 di Santandria

Pa fa cosa? Pa una dì di arrasgiunamenti in assembrea prenaria e in laboratori di gidei e progettuariddai in presenza e online. 

Cun ca? Cun tutti chissi chi hani gana, di manera indipindenti da l’eddai e da l’ipirienzi pregressi, pa cumparthì cumpetenzi, gidei e fozzi pa frabiggà un’althernatiba pa la Sardhigna.    

Cumenti? Cun banchi di trabagliu chi abarani a trattà metodi di dischussioni e deliberazioni ad altha intensiddai democratigga, iperimentendi isthrategii di parthizipazioni attiba e prugettazioni parthizipadda da replicà in tutti li territori di la Sardhigna, pa dizidì impari l’annu ch’entra unu programma di prugetti pa ciambà l’isura e, impari, migliurà li viddi nosthri.